Sokólski Ośrodek Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego. Realizuje program dydaktyczno - wychowawczy zgodnie ze statutem i planem pracy opracowanym przez pracowników placówki z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej.
Przez swoje działania pragnie łączyć  naukę o kulturze, upowszechnianie kultury, edukację oraz wartości artystyczne i estetyczne.

Ponadto SOK jest miejscem wielu interesujących wydarzeń i przedsięwzięć jak również organizatorem wielu imprez cyklicznych o zasięgu miejskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Placówka kładzie nacisk na rozwój interdyscypinarnego charakteru oferty, łącząc w ramach swojej działalności przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne takie jak koncerty, wystawy, pokazy, promocje, warsztaty, kursy oraz zajęcia. Zatrudnieni instruktorzy oraz wielobiegunowa współpraca ze specjalistami różnych dziedzin tworzą dobrą przestrzeń do realizacji projektów  plastycznych, muzycznych, teatralnych czy filmowych.

Placówka  prowadzi szeroką działalność ukierunkowaną na edukację oraz rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, która nie tylko przygotowuje do odbioru sztuki, ale stara się rozbudzać potrzeby kreacyjne młodych ludzi.
Działania podporządkowane są takiej wizji kultury, w której stanie się ona narzędziem do jednoczenia ludzi i przeciwdziałania wykluczeniu.

Placówki Sokólskiego Ośrodka Kultury:

  • Muzeum Ziemi Sokólskiej
  • Kino „Sokół”
  • Wiejski Klub Kultury w Starej kamionce