Sokólski Ośrodek Kultury

Sokólski Ośrodek Kultury jest instytucją samorządową upowszechniającą kulturąna terenia miasta
i gminy.

W oparciu o statut placówka określana jest jako ośrodek wielofunkcyjny obejmujący organizacyjnie:

Dom Kultury

Kino “Sokół”

Muzeum Ziemi Sokólskiej

Wiejski Klub Kultury w Starej Kamionce

Celem Sokólskiego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspokajającej potrzeby kulturalne środowiska oraz upowszechnianie i promocję kultury.

Do podstawowych zadań SOK należy:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywanie przez sztukę

- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego (kół zainteresowań, klubów, sekcji, zespołów)

- organizowanie spektakli, koncertów zespołów profesjonalnych

- prowadzenie działalności instruktażowo- metodycznej

- promowanie twórców kultury z terenu miasta i gminy

- współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska.

 

Wyżej wymienione działania są realizowane poprzez organizowanie:

- różnorodnych form edukacji kulturalnej

- form indywidualnej działalności twórczej

- zespołowego uczestnictwa w kulturze

- imprez kulturalnych o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym.

 

W  planach uwzględniamy między innymi:

1. Opracowanie i realizację programów w celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność merytoryczną.

2. Promowanie twórców ludowych i plastyków amatorów z terenu miasta i gminy Sokółka poprzez organizowanie spotkań, pokazów, wystaw i kiermaszy sztuki.

3. Promowanie wielokulturowości ziemi sokólskiej.

4. Prezentacja dorobku zespołów artystycznych działajacych na terenie szkół i przedszkoli

6. Dalszy rozwój współpracy z różnymi środowiskami oraz pomoc w realizacji

potrzeb kulturalnych wynikających z ich zainteresowań.

7. Organizowanie imprez muzyczno-rozrywkowych typu bale, spotkania dla różnych grup wiekowych.

 

 

WKRÓTCE