Sokólski Ośrodek Kultury

b_150_100_16777215_00_images_sok.gif

Funkcjonowaniu Sokólskiego Domu Kultury dały początek w latach 50-tych inicjatywy społeczne. Za sprawą Mariana Kozakiewicza i Witolda Kulikowskiego powstały muzyczne zespoły artystyczne a pod kierownictwem Antoniego Koniczka zespół teatralny. W  odpowiedzi na duże zainteresowanie sokółczan tego typu działalnością w roku 1956 miejscowa Rada Narodowa utworzyła Powiatowy Dom Kultury, na bazie istniejącego od czasów wyzwolenia Domu Ludowego. Siedzibą instytucji stał się więc budynek usytuowany przy ul. Grodzieńskiej 1. Powiatowy Dom Kultury dysponował wtedy jedynie salą widowiskową ze sceną i dwoma pokojami zaplecza oraz miał do dyspozycji pomieszczenia Klubu i kancelarii na I piętrze. Pierwszym kierownikiem instytucji została Janina Wójcik, instruktorami - Romuald Murmyło (były członek Zespołu Pieśni i Tańca "Skolimów") oraz Tadeusz Giedrojć, Klub prowadziła od 1959 roku pani Emilia Urban.

 

Początki PDK były trudne ze względu na częste zmiany kadrowe: od roku 1958 jego kierownictwo przejął Romuald Murmyło. Powstały zespoły: taneczny, teatralny, rytmiki dla dzieci oraz - wówczas najbardziej znany
i popularny prowadzony pod kierunkiem Hipolita Łęczyckiego - zespół muzyczny. W latach 1963 -1967 kolejno kierownikami instytucji byli: Franciszek Makświej, Agata Baryłka i Mieczysław Mazur. Z jednej strony miało to wpływ na szybkie rozpadanie się nowo stwarzanych zespołów artystycznych, z drugiej zapewniało różnorodność propozycji Domu Kultury - powstawały nowe, nieznane do tej pory zespoły, takie jak: fotograficzny, estradowy, plastyczny.

 

Także w latach 60-tych placówka nawiązała szersze kontakty z innymi instytucjami profesjonalnie upowszechniającymi kulturę i sztukę: organizowane były koncerty Orkiestry Symfonicznej z Białegostoku, spektakle Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki, występy Estrady Warszawskiej. Osobne miejsce
w działalności Powiatowego Domu Kultury zaczęły stanowić wystawy sztuki ludowej a przede wszystkim tkanin dwuosnowowych organizowane przy pomocy Muzeum Okręgowego w Białymstoku.

 

Od roku 1968 do roku 1975 kierownictwo placówki przejęła Irena Wojciechowska, z której inicjatywy poszerzono bazę Domu Kultury. Wkrótce również wykonano remont pomieszczeń placówki, utworzono pracownie specjalistyczne, dział pracy terenowej a w roku 1981 Społeczne Ognisko Muzyczne.
Powoli do tradycji działań Powiatowego Domu Kultury zaczęły należeć większe imprezy kulturalne: powiatowe eliminacje konkursów recytatorskich, piosenek polskich i radzieckich, przeglądy pracy zespołów, koncerty
i występy członków Ogniska Muzycznego. Przy współpracy z instruktorami Wojewódzkiego Domu Kultury
w Białymstoku organizowano cykle imprez (m.in. "Wędrówki Egzotyczne", "Kolorowe Spotkania", "Ludziom pracy z dedykacją", "Pożegnanie z filmem").

 

Jednocześnie na Ziemi Sokólskiej pojawiła się nowa postać - Macieja Konopackiego, który próbował zainteresować społeczeństwo i władze problematyką tatarszczyzny. Już jako pracownik placówki
rozpoczął on gromadzenie pamiątek tatarskich - przyszłych eksponatów do Muzeum Ziemi Sokólskiej.

 

W roku 1975 w wyniku reformy administracyjnej kraju w miejsce Powiatowego Domu Kultury powołano Sokólski Ośrodek Kultury z panią Walentyną Siniakowicz jako dyrektorem. Był to bardzo trudny okres
w dziejach placówki: rozpoczęty remont generalny budynku siedziby instytucji połączony z modernizacją
jego pomieszczeń pociągnął za sobą konieczność czasowego korzystania z pomieszczeń zastępczych (obliczony na 2 lata w rzeczywistości trwał lat 5 do roku 1981) i w związku z tym czasowe zawieszenie działalności zespołów artystycznych.

 

Pomimo tych problemów Dom Kultury starał się podejmować akcje kulturalne na szerszą skalę.
W roku 1976 po raz pierwszy zorganizowana została impreza "Orient Sokólski - prawda i legenda", czemu towarzyszyło otwarcie ekspozycji poświęconej Tatarom polskim a Sokółka stała się miejscem spotkań ludzi zainteresowanych tą problematyką z całego kraju. W roku następnym natomiast odbył się Plener Graficzny, uczestnikami, którego było 10 artystów grafików okręgu warszawskiego, którzy w wyniku swego pobytu
w Sokółce pozostawili ponad 30 prac o tematyce związanej ze specyfiką sokólszczyzny. Na zakończenie pleneru Ośrodek Kultury zorganizował wystawę oraz pierwszą w dziejach aukcję dzieł sztuki a ponad
20 grafik twórcy ofiarowali na poczet zbiorów przyszłego muzeum.

 

Inne ważniejsze imprezy związane z działalnością Ośrodka w latach 70-tych to przykładowo obchody
Dni Sokółki (których Dom Kultury był inicjatorem), Dekady Kultury Wsi, jarmarki ludowe oraz turnieje zakładów pracy - organizowane w formie dużych imprez plenerowych na miejscowym stadionie
stanowiły dla mieszkańców miasta duże wydarzenia kulturalne.

 

W roku 1979, gdy  nowym dyrektorem Sokólskiego Ośrodka Kultury jest Elżbieta Ceglarska, oficjalnie przekazany zostaje instytucji dodatkowy budynek uzyskany po byłych biurach GS-u a przeznaczony
na zlokalizowanie przyszłego muzeum. W związku z czym, za sprawą instruktora Celiny Łuckiewicz
do planowanego działu etnograficznego w muzeum gromadzi się eksponaty sztuki ludowej
z powiatu sokólskiego.

 

Rok 1979 był ważny także dla dziejów placówki ze względu na pojawienie się na mapach turystycznych Podlasia w związku z obchodami 300-lecia osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich nowego szlaku tzw. "szlaku tatarskiego" wiodącego z Białegostoku do Sokółki i następnie do meczetów w Bohonikach
i Kruszynianach. W związku z powyższym Muzeum Ziemi Sokólskiej przy Sokólskim Ośrodku Kultury zyskało nową i stałą ekspozycję dotyczącą "tatarianów".

 

Lata 80-te przyniosły dalsze poszerzenie tworzonego Muzeum o nowe działy:
Izbę pamięci braci Lewoniewskich (obecnie nie istnieje) oraz dział historyczny.

 

Po roku 1982 zlokalizowano w Sokółce Wojewódzką Inaugurację Roku Kultury połączoną
z wizytą Ministra Kultury i Sztuki prof. Kazimierza Żygulskiego.

 

Od roku 1995 do 2014 dyrektorem Sokólskiego Ośrodka Kultury była mgr Krystyna Andrzejewska.

Obecnie te funkcję pełni mgr Zbigniew Dębko.

 


Tekst na podstawie informacji zebranych przez panią
Danutę Łotowską- wieloletniego kierownika
Działu Metodyki Sokólskiego Ośrodka Kultury

 

WKRÓTCE